تدوین برنامه توانمندسازی روان شناختی مبتنی بر مدل چندمحوری شغلی شفیع آبادی و مقایسه اثربخشی آن با مدل شناختی توماس و ولتهوس ۱۳۸۹

تدوین برنامه توانمندسازی روان شناختی مبتنی بر مدل چندمحوری شغلی شفیع آبادی و مقایسه اثربخشی آن با مدل شناختی توماس و ولتهوس ۱۳۸۹

فهرست