مقایسه اثر بخشی مشاوره به شیوه شناختی – رفتاری سیمونتن ( ریلکسیشن به علاوه تلقینات آگاهانه مستقیم درباره مبارزه با بیماری ) و کاهش اضطراب

مقایسه اثر بخشی مشاوره به شیوه شناختی – رفتاری سیمونتن ( ریلکسیشن به علاوه تلقینات آگاهانه مستقیم درباره مبارزه با بیماری ) و کاهش اضطراب

فهرست