چکیده بررسی نقش سن در اثربخشی روش تصورات ذهنی هدایت شده سیمونتن روی میزان اضطراب و امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه ۱۳۸۷

چکیده بررسی نقش سن در اثربخشی روش تصورات ذهنی هدایت شده سیمونتن روی میزان اضطراب و امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه ۱۳۸۷

فهرست