گزیده ای از سخنان دکتر علی دلاور پیشکسوت حوزه آمار و روش تحقیق خطاب به دکتر عبدالله شفیع آبادی

دکتر عبدالله شفیع ابادی پدر مشاوره ایران عبدالله شفیع آبادی استاد برجسته دانشگاه علامه طباطبایی پروفسور عبدالله شفیع ابادی شفیع ابادی دکتر عبدالله شفیع ابادی

فهرست