صحبت های استاد برجسته مشاوره دکتر علی محمد نظری در مورد دکتر عبداله شفیع ابادی

دکتر عبدالله شفیع ابادی پدر مشاوره ایران عبدالله شفیع آبادی استاد برجسته دانشگاه علامه طباطبایی پروفسور عبدالله شفیع ابادی شفیع ابادی دکتر عبدالله شفیع ابادی

فهرست